Sigurd
Larsen

Innkjøpssjef, AKVA Group AS

Kuttet Asia, valgte Plasto

– Vi er globalt den ledende leverandøren av teknologi og utstyr til akvakulturindustrien rundt om i verden. Vi er avhengige av logistikk og presisjon, og vi var bekymret for hvordan produksjonen utviklet seg i Asia. Derfor valgte vi å flytte produksjonen hjem til Norge og Plasto. Erfaring-ene har vært nesten utelukkende positive.

Dette sier innkjøpssjef Sigurd Larsen
i AKVA Group ASA, som i jubileumsåret 2015 er Plastos største enkeltkunde. -Larsen snakker varmt om erfaringene med å flytte produksjonen fra lavkostland i Asia og tilbake igjen til Norge.

Selskapet var på leiting etter en leverandør som hadde fokus på automat-i-sering og innovasjon, og med teknologi til å produsere store volum og store produkter. Valget falt på Plasto.

– Nå produserer vi tilnærmet samme volum som i Asia. Det er bedre logistikk og høyere presisjonsnivå. Vi er tettere opp imot markedet, for selv om vi er en global aktør, er Norge fortsatt det største markedet vårt. I tillegg er vi som kunde tettere på leverandøren.

– Det vil alltid oppstå utfordringer underveis, og det er alltid rom for forbedringer. Slik er det mellom Plasto og oss også, men vi sparrer veldig tett og løser de utfordringene som oppstår der og da, sier Sigurd Larsen og peker på viktigheten av gode relasjoner.

– Vi ønsker hele tiden å tilby -kundene våre de beste løsningene, og da er vi avhengige av dyktige og pålitelige underleverandører med høy kompetanse og leverings-dyktighet.»

– Plasto har tatt store grep innen automatisering og innovasjon, og de innehar en solid kompetanse vi gjør oss nytte av. Gjennom et tett samarbeid fra tidlig fase til ferdig produkt sikrer vi kvaliteten både på produktene og produksjonen. Ambisjonene er en forsyningskjede i verdensklasse, avslutter innkjøpssjefen i AKVA group ASA.